Story of a Certain Burned Girl

Author: Kotoba Noriaki
Artist: Kotoba Noriaki
Synopsis: